Oferta

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem architektoniczno-budowlanym w zakresie:

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Wiodącą ofertą naszego biura są projekty architektoniczno- budowlane które stanowią podstawowy załącznik do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Podstawowym elementem projektu są rysunki architektoniczne, ukazujące kształt i wielkość budynku, jego umiejscowienie na działce budowlanej, układ pomieszczeń w jego wnętrzu, rodzaj użytych materiałów itp. W późniejszych etapach projektu wykonywane są rysunki i obliczenia konstrukcyjne, ukazujące rodzaj konstrukcji budynku i jej elementy, oraz rysunki instalacyjne, przedstawiające rodzaj i rozmieszczenie instalacji: wodnych, elektrycznych, teletechnicznych kanalizacyjnych itp. Projekt zawiera też opis techniczny, który przedstawia idee projektu w formie pisemnej oraz rysunki szczegółów budowlanych (detale).


Projektowanie budynku podzielone jest na dwa etapy:

  • projekt wstępny (koncepcyjny) – wizualizacja projektowanego obiektu, zestaw rysunków architektonicznych o niewielkim stopniu uszczegółowienia służący do przedstawienia idei budynku inwestorowi i jego wstępnej akceptacji. Projekt koncepcyjny zawiera zwykle rzuty, elewacje i plan usytuowania budynku na działce.
  • projekt budowlany – jest to rozszerzony projekt, zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne , konstrukcyjne i materiałowe. Projekt budowlany przedstawia sposób i technologię, w jakiej budynek ma powstać. Projekt w tej fazie przedstawiany jest urzędom państwowym oraz innym uprawnionym osobom i instytucjom w celu uzyskania zezwolenia na budowę. Zawiera rzuty, elewacje i przekroje budynku i o większą ilość detali, co umożliwia zrozumienie sposobu powstania budynku i ocenę prawidłowości przyjętych rozwiązań.
PROJEKTY KONSTRUKCYJNE

Jedną z naszych ofert są projekty elementów budowli wykonany pod względem zasad fizyki i ekonomii poprzedzone obliczeniami statycznymi (obliczeniami konstrukcji). Najważniejszymi elementami konstrukcyjnymi budynku są: fundamenty, stropy, sklepienia, podciągi, słupy, płyty, więźby dachowe, ściany nośne, nadproża itp. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Projekty wykonywane pod indywidualne zamówienie inwestora. Projekty realizowane są od podstaw w oparciu o projekt koncepcyjny (wizualizację) zatwierdzony przez klienta. Projekt indywidualny jest jedyny w swoim rodzaju gdyż jest wykonywany pod kątem osobistych przemyśleń i uwag inwestora. Jest to przelanie Państwa myśli na papier za pośrednictwem wyspecjalizowanych projektantów.

ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH

Przed zakupem projektu zalecamy kontakt z NASZĄ PRACOWNIĄ w celu sprawdzenia czy wybrany projekt spełnia wszelkie niezbędne parametry zgodne z zapisami prawa lokalnego oraz warunków technicznych. (Warunki Zabudowy lub Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego).

Zakupiony samodzielnie przez Inwestora projekt tak naprawdę nie jest projektem dzięki któremu można uzyskać pozwolenie na budowę. W rozumieniu Prawa Budowlanego projektem stanie się dopiero po adaptacji przez architekta i inżynierów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (konstruktora, architekta oraz branżystów instalacji sanitarnych oraz elektrycznych). Projektant adaptujący bierze za projekt pełną odpowiedzialność.

KIEROWNICTWO BUDOWY

Obowiązek objęcia funkcji kierownika budowy przez osobę o odpowiednich uprawnieniach do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w określonym zakresie i specjalności, spoczywa na inwestorze. Inwestor powierza funkcję kierownika budowy osobie o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Obowiązkiem kierownika budowy jest prowadzenie dziennika budowy inwestor może zlecić realizację robót budowlanych wykonawcy, który zatrudnia kierownika budowy, a inwestor jedynie akceptuje daną osobę na tym stanowisku.

PROWADZENIE SPRAW FORMALNO PRAWNYCH

Oferujemy kompleksową obsługę dotyczącą załatwiania wszystkich formalności podczas wykonywania opracowań projektowych w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę i nie tylko. Od chwili rozpoczęcia z nami współpracy nie trzeba martwić się o sprawy formalno-prawne związane z załatwieniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

WIZUALIZACJE PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW

Jeśli zdecydują się Państwo na projekt indywidualny to przed przystąpieniem do właściwych prac projektowych przedstawimy wam jego koncepcję, tzn. pokażemy wygląd zewnętrzny i wewnętrzny projektowanego obiektu. Państwa wizja zostanie przeniesiona w wirtualny świat grafiki 3D dzięki temu będzie można wirtualnie wejść do projektowanego budynku jeszcze przed jego wybudowaniem i na tym etapie dokonywać wszystkich niezbędnych zmian aby projekt spełnił w 100% wasze oczekiwania. Po zatwierdzeniu koncepcji przystępujemy do etapu projektowania.

  • kosztorysowanie
  • doradztwo techniczne
  • badania geologiczne
  • wykonawstwo budowlane
PRZEGLĄDY I KONTROLE OKRESOWE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Prawo budowlane nakłada na właścicicieli, zarządców obiektów budowlanych szereg obowiązków w zakresie jego utrzymania  we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Nie można dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej, należy zapewnić spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji,  pożarowego, użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Realizacja powyższych wymagań następuje w szczególności przez dokonywanie przeglądów okresowych i usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

Przeglądy okresowe winny być wykonywane przez osoby posiadające określone kwalifikacje zawodowe. Kontrola stanu technicznego obiektu budowlanego może być dokonywana przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

BADANIA GEOTECHNICZNE

Badania geotechniczne gruntu mają na celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych podłoża terenu pod przyszła inwestycję. Informują inwestora o nośności gruntów i pomagają podjąć decyzje o wyborze odpowiednich fundamentów. Na podstawie badań geotechnicznych projektant (uprawniony w zakresie konstrukcji) wydaje opinię geotechniczną, która jest niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

GENERALNE WYKONAWSTWO BUDOWLANE

Generalny wykonawca to z jednej strony wygoda ponieważ powierzasz mu budowę swojego domu a z drugiej strony oszczędność czasu i pieniędzy ponieważ korzystasz z przywilejów jakie przysługują firmą budowlanym, tj. większe rabaty na materiały budowlane, oszczędność czasu, nerwów podczas organizacji procesu inwestycyjnego. Podczas realizacji projektu, nadzoru i budowy przez jedną jednostkę projektowo/wykonawczą masz pewność, że Twoja inwestycja będzie dopilnowana pod każdym względem a Ty będziesz miał wygodę kontaktu tylko z jedną lub dwoma osobami będącymi specjalistami w dziedzinie budownictwa. Od teraz budowa staje się przyjemnością a Ty tylko doglądasz przebieg procesu inwestycyjnego.

Ekspertyzy budowlane

Ekspertyzy budynków, ekstpertyzy i projekty wzmocnień elementów konstrukcyjnych, ekspertyzy stropów.

Ekspertyza budynku
Ekspertyza i projekt wzmocnienia sklepień
Ekspertyzy stropów

Ekspertyzy konstrukcji dachów i stropów